Jaarverslag 2012

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi). Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van het jaar 2012.

StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Jaarverslag 2012
StiBuNi Kwaliteit in Buitensport - Jaarverslag 2012

Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Geschiedenis 4
3 Accomodaties 5
4 Activiteiten 6
4.1 Projecten 6
4.2 Beheer 7
5 Bestuur 9
5.1 Samenstelling 9
5.2 Vergaderingen 9

1.    Inleiding

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi). Dit verslag geeft inzicht in de activiteiten van het jaar 2012.

Het doel van de stichting is het exploiteren van onroerende zaken in het algemeen en in het bijzonder sportaccommodaties. Daarbij laten wij ons inspireren door het motto:

                                            Kwaliteit in Buitensport

Op dit moment beheert de stichting zeven voetbalaccommodaties binnen de gemeente Nieuwkoop.

De verenigingen kunnen niet zonder een groot aantal vrijwilligers. Dames en heren die zich niet alleen bezig houden met het voetbalspel zelf, maar zich ook bekommeren om de accommodatie. De velden, de kleedkamers, de kantine, alles wordt iedere week weer in optimale conditie gebracht om de wedstrijden te kunnen spelen. Ook de StiBuNi kan niet zonder deze vrijwilligers. Alles uitbesteden aan professionele bedrijven is veel te kostbaar en nooit op te brengen voor de verenigingen. Onze dank gaat dan ook uit naar deze vrijwilligers.
In het afgelopen jaar hebben wij veelvuldig overleg gevoerd met de verenigingsbesturen. In deze gesprekken probeerden wij iedere keer weer het beste in elkaar boven te brengen. Ook daarvoor dank aan de leden van de besturen, die toch altijd belangeloos werken voor hun club!

De StiBuNi streeft naar hoge kwaliteit van haar accommodaties. Wij kijken dan ook met trots terug op de gerealiseerde renovatie van de sportparken van SV Nicolaas Boys, VV Sportief en SV Zevenhoven. In de komende jaren staan nog diverse grote projecten op stapel, waarbij de realisatie van een volledig nieuw sportpark voor Altior veel aandacht en inzet zal vragen.

Bestuur Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop,
Hans Mank, secretaris 

2.   Geschiedenis

Na jaren van overleg tussen de zeven voetbalverenigingen en de gemeente Nieuwkoop, om te komen tot harmonisatie in beheer en onderhoud van de voetbalaccommodaties binnen de gemeentegrenzen, heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop op 13 oktober 2011 besloten tot oprichting van de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop.
De raad heeft in haar vergadering van 13 oktober een tweetal besluiten genomen, dat de oprichting mogelijk maakte. Deze raadsbesluiten waren: “Beheer voetbalaccommodaties” en “Verbeterplan voetbalaccommodaties”.
Het raadsbesluit “Beheer voetbalaccommodaties” besluit tot oprichting van een zelfstandige stichting tot beheer van de voetbalaccommodaties in Nieuwkoop per 1 januari 2012.
In het “Verbeterplan voetbalaccommodaties” wordt een aantal financiële aspecten met betrekking tot de verbetering en beheer van de voetbalvelden geregeld.

Op 20 december 2011 passeert de akte van oprichting van de stichting bij de notaris.

Woensdag 25 januari 2012 vindt een feestelijke ondertekening van drie overeenkomsten plaats.
De gemeente, de stichting en de zeven verenigingen ondertekenen de “Raamovereenkomst voetbalaccommodaties”.
De gemeente en de stichting sluiten de “Huurovereenkomst voetbalaccommodaties”.
Tot slot ondertekent de heer G. Elkhuizen, wethouder van de gemeente Nieuwkoop, de beschikking “Subsidievoorwaarden voetbalaccommodaties Nieuwkoop”.

3.   Accommodaties

De gemeente Nieuwkoop huisvest zeven voetbalverenigingen met allemaal een eigen accommodatie, verspreid over de verschillende kernen van de gemeente.


R.K.S.V. ALTIOR         SV NICOLAAS BOYS                     V.V. SPORTIEF
Sportlaan 1                Willem Pieter Speelmanweg 1a     Floraweg 1
Langeraar                  Nieuwveen                                  Noorden
        
NIEUWKOOP               NSV ’46                                      S.V. ZEVENHOVEN
Ladderhaak 2             Gerberastraat 23                         Stationsweg 23
Nieuwkoop                  Noorden                                    Zevenhoven
        
TAVV         
Argonnestraat 51                    
Ter Aar                                   

4.    Activiteiten

Het exploiteren van voetbalaccommodaties laat zich grofweg opsplitsen in twee activiteiten nl. projecten en beheer. Onder projecten vallen de activiteiten ter renovatie van sportparken en ook realisatie van nieuwe sportparken. Onder beheer valt het dagelijkse onderhoud van de velden, evenals het jaarlijkse grootonderhoud. Om slagvaardig te kunnen werken, zijn de bestuursleden van de stichting verdeeld over beide aandachtsgebieden.

4.1    Projecten

In het raadsbesluit “Verbeterplan voetbalaccommodaties” zijn financiën beschikbaar gesteld om in de zomer van 2012 een drietal projecten te realiseren.

     SV Nicolaas Boys: aanleg 1,5 kunstgrasveld (veld 2 en trainingsveld);
     SV Zevenhoven: aanleg kunstgrasveld op trainingsveld;
     VV Sportief: renovatie van veld 1.

Omdat binnen de stichting onvoldoende deskundigheid beschikbaar is, heeft het bestuur een aantal gesprekken gevoerd met adviesbureaus en hen gevraagd offertes uit te brengen. Het offertebestek omvatte de volledige technische planvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de aanleg en renovatie. Na grondige afweging heeft het bestuur gekozen voor de begeleiding van Adviesburo Ruimtelijke Inrichting en Techniek – R.I.E.T. – uit Bunnik.

Op 31 januari heeft R.I.E.T. een eerste presentatie gegeven aan de verenigingen binnen StiBuNi, waarna op 6 februari al het eerste overleg plaatsvond met de drie betrokken verenigingen. Er werd besloten om met één bestek, bestaande uit drie delen, te werken. Alvorens het definitieve bestek vastgesteld werd, hebben de verenigingen en de deskundigen van R.I.E.T. menigmaal overleg gepleegd.
Op 19 april is het bestek “Aanleg kunstgrasveld Zevenhoven, kunstgrasvelden Nicolaas Boys en renovatie hoofdveld Sportief” aanbesteed. Op basis van de laagste inschrijving is de opdracht verleend aan Oranjewoud Realisatie b.v. uit Capelle a/d IJssel.
Oranjewoud is begin mei gestart met de werkzaamheden op de drie sportparken. Met name bij Sportief hebben de werkzaamheden veel last ondervonden van de slechte weersomstandigheden. De aanleg van de kunstgrasvelden verliep vrijwel geheel volgens planning.

Op zaterdag 11 augustus openden de wethouders Guus Elkhuizen en Piet Melzer met het doorknippen van het lint de kunstgrasvelden bij Nicolaas Boys. Een week later, zaterdag 18 augustus, verrichte Guus Elkhuizen zijn tweede opening. Door middel van een ferme beginschop van de wedstrijd Zevenhoven – Nieuwkoop werd het kunstgrasveld bij Zevenhoven feestelijk in gebruik genomen.

Voor de voetballers van Sportief begon het seizoen minder voorspoedig. Het inzaaien van het gras op het hoofdveld heeft lang op zich laten wachten. Overvloedige regenval maakte het inzaaien lange tijd onmogelijk.  

Het eerste elftal van Sportief is de competitie begonnen met een aantal uitwedstrijden, terwijl voor de thuiswedstrijd ook een keer gebruik gemaakt is van de accommodatie van NSV’46. Maar op zaterdag 3 november kon dan ook de eerste bal rollen op het gerenoveerde hoofdveld. Succes verzekerd! Sportief won de ontmoeting met Hazerwoudse Boys met 1 – 0. Voorafgaand aan deze wedstrijd verrichtte Guus Elkhuizen op geroutineerde wijze voor de derde maal zijn openingshandeling.

Hoewel de realisatie van het nieuwe sportpark van Altior in Langeraar pas gepland staat voor het voorjaar van 2014, heeft dit project een lange aanlooptijd. Drie partijen – gemeente, Altior en StiBuNi – zijn deelnemers in dit project. De gemeente Nieuwkoop voor het bouwrijp maken van het gebied, inclusief voorzieningen zoals wegen en parkeerplaatsen. De vereniging Altior neemt de realisatie van de opstallen (clubgebouw, kleedkamers,..) voor haar rekening en de stichting is verantwoordelijk voor de aanleg van de velden. In 2012 is de gemeente gestart met het bouwrijp maken. Letterlijk waren de rugstreeppad en de modderkruiper dwarsliggers in de voortgang van de werkzaamheden.

4.2    Beheer

Op het gebied van beheer van de accommodaties dienden in dit eerste jaar twee belangrijke aspecten geregeld te worden nl. inkoop van reguliere onderhoud en grootonderhoud èn het opstellen van de gebruikersovereenkomst. Ook hierbij hebben wij een beroep gedaan op de expertise van adviesburo R.I.E.T.
Voor een eenduidig inkoopcontract zijn allereerst de te bewerken hoeveelheden en beheergroepen vastgesteld. Na vaststelling van het onderhoudsniveau is ook de verdeling van de werkzaamheden vastgelegd. De kruisjeslijst is bij de verdeling een veelvuldig gebruikt instrument gebleken.

Een gedeelte van de onderhoudswerkzaamheden wordt door vrijwilligers uitgevoerd. Een bijdrage waar de verenigingen absoluut niet zonder kunnen. In de aanbestedingsprocedure vormden de kruisjeslijsten van de verenigingen de basis voor het opstellen van de Overeenkomst Met Open Posten (OMOP).

Op 16 mei is het bestek “OMOP beheer sportcomplexen” aanbesteed en is het werk opgedragen aan aannemersbedrijf Van Zuijlen BV uit Haarzuilens voor de periode van twee jaar.

Bij het opstellen van de gebruikersovereenkomst vormde de financiële paragraaf een belangrijk overlegpunt. Hierover hebben meerdere themagesprekken met de besturen plaats gevonden.
Bovendien vond op 16 november een belangrijk gesprek met de Belastingdienst plaats. Een tweetal belangrijke conclusies konden uit dit gesprek getrokken worden nl:

1.    De stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening;
2.    Voor zover wordt voldaan aan de bepalingen van art. 11.1 v. Wet OB kunnen verenigingen buiten de BTW-heffing blijven, omdat niet aan de stichting zal worden gefactureerd voor zelf uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en lichtmasten.

Conclusie 1 geeft een legalisatie dat de Stichting de diensten/werkzaamheden, die in onze opdracht aan de complexen verricht worden met een BTW-tarief van 6% worden doorberekend aan de verenigingen.

Op 10 december is in een gezamenlijke vergadering met de verenigingen overeenstemming bereikt over de inhoud en bepalingen van de gebruikersovereenkomst.

5.    Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers namens de zeven voetbalverenigingen in Nieuwkoop. Uit haar midden heeft het bestuur zelf een voorzitter, secretaris en penningmeester (twee) benoemd.

5.1    Samenstelling

De samenstelling van het bestuur in het jaar 2012 was als volgt:
     Altior, Jan van den Bos, 1e penningmeester
     Nicolaas Boys, Jan Leliveld tot 1 oktober, Piet Roodenburg vanaf 1 oktober
     Nieuwkoop, Sjaak Weststrate, voorzitter
     NSV ’46, Adri Rietveld, 2e penningmeester
     Sportief, Adrie van Lith
     TAVV, Hans Mank, secretaris
     Zevenhoven, Theo de Boer

Conform het gestelde in de akte van oprichting heeft het bestuur in haar eerste vergadering op 16 januari een rooster van aftreden van de bestuursleden vastgesteld.

Vereniging Naam Functie 2013 2014 2015
Altior Jan van den Bos 1e penningmeester xxxx    
Nic. Boys Piet Roodenburg lid xxxx    
Zevenhoven Theo de Boer lid   xxxx  
NSV'46 Adri Rietveld 2e penningmeester   xxxx  
Sportief Adri van Lith lid     xxxx
Nieuwkoop Sjaak Weststrate voorzitter     xxxx
TAVV Hans Mank secretaris   xxxx  

5.2    Vergaderingen

Het bestuur heeft in 2012 twaalf maal vergaderd. Om zo dicht mogelijk bij de verenigingen te blijven, maakten wij dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de verenigingen. Daarnaast heeft het bestuur meerdere malen vergaderd met de besturen van de verenigingen. Verder maakten bouwvergaderingen, gesprekken met (financieel) deskundigen deel uit van onze agenda.